Hvis uheldet er ude

Forsikringssager, personskadeerstatning og arbejdsskade

Hvis uheldet er ude

Forsikringssager

Det er nogle gange først, når skaden er sket, at man opdager, at forsikringsselskabet har en anden opfattelse. Hos Trolle sikrer vi en ordentligt gennemgang af forsikringssager og hjælp til et godt resultat.

Det er vigtig, at være dækket ind af sin forsikring, hvis uheldet er ude. Mange kender dog ikke det præcise indhold af deres forsikringer, førend de står i den situation, hvor de har brug for den.

Det kan give anledning til sager og tvister, samt en tvivl om, at man som person har fået korrekt behandling og en retmæssig forsikringssum udbetalt.

Trolle tilbyder kvalificeret rådgivning i disse situationer og bistår i forhandlinger med forsikringsselskaber vedrørende aftaler omkring udbedring af skader, opgørelse af skadeskrav samt eventuelle forligsdrøftelser.

Vi hjælper bl.a. ved:

 • Indbrud
 • Brand
 • Tyveri

Hos Trolle rådgiver vi dig igennem reglerne om personskadeerstatning for, at sikre dig korrekt erstatning.

Hos Trolle har vi mange års erfaring med håndtering af personskader og kan hjælpe dig til, at finde ud af hvad du har krav på. Et forkert eller mangelfuldt erstatningskrav kan nemlig betyde en afvisning af din sag, eller at du går glip af en berettiget sum penge.

Det første møde med vores erstatningsadvokat er gratis. På baggrund af mødet vurderer vi dine muligheder og vi vil i tæt samarbejde med dig planlægge det videre forløb.

Vi kan hjælpe med:

 • Arbejdsskader
 • Faldulykker
 • Trafikulykker
 • Offer for forbrydelse
 • Patientskader

Fordi skaden sker på arbejdet, bliver den ikke nødvendigvis anerkendt som en arbejdsskade. Hos Trolle sikrer vi dig hjælp til den arbejdsskadeerstatning, du kan have krav på. 

Kommer du til skade på dit arbejde er det vigtigt, at skaden anmeldes til din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Hvis skaden ikke anmeldes inden for 1 år kan du nemlig miste retten til erstatning.

Arbejdsskader kan opdeles i to typer: arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Uanset hvilken kategori skaden tilhører, er det en god idé at have en advokat tilknyttet, da der er mange betingelser, der skal være opfyldt for at en ulykke eller sygdom bliver betegnet som en arbejdsskade.

Du er i gode hænder hos Trolle, der har et dedikeret team til disse sager. Vi sørger for, at Arbejdsskadestyrelsen, får de bedste og mest relevante dokumenter at forholde sig til.

Anerkendes skaden som en arbejdsskade kan der efter loven ydes erstatning for:

 • Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv.
 • Godtgørelse om varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger

Hos Trolle sikrer vi, at du kan komme på fode igen og få den korrekte erstatning i forbindelse med faldulykker.

Har man været ude for en faldulykke eller en lignende episode, og dermed pådraget sig en personskade, er det vigtigt at blive undersøgt ved egen læge eller på et sygehus hurtigst muligt. Det er også vigtigt at få navn og adresse på eventuelle vidner til episoden, samt at anmelde den til eget forsikringsselskab.

Hos Trolle hjælper vi dig med at afgøre, hvilken forsikring, ulykken er dækket af, og hvilke erstatningsmuligheder, du har.

Uanset om det er et ulykkestilfælde, der sker i fritiden eller arbejdstiden, og uanset om der er en ansvarlig skadevolder eller ej, er der mulighed for at få erstatning fra egne ulykkesforsikringer.

Hos Trolle sikrer vi, at du får den hjælp, du har brug for og den erstatning, du har krav på. Hvis du har været udsat for vold eller krænkelse, har du mulighed for at opnå erstatning gennem Erstatningsnævnet.

Da det ofte kan være ganske kompliceret, at udarbejde en erstatningsopgørelse til retten, er det en god idé at få beskikket en bistandsadvokat fra første færd.
Advokaten betales af staten, og du har ikke nogen udgifter ved at takke ja.

Hvis du har yderligere krav på erstatning efter dom i sagen, og det efterfølgende skal behandles i Erstatningsnævnet, vil du selv skulle dække advokatomkostninger. Der vil dog være mulighed for, at søge at få refunderet nogle af disse omkostninger ved sagens afslutning.

Hos Trolle har vi særlige bistandsadvokater, der kan støtte og rådgive dig gennem hele forløbet.

Hos Trolle kan vi sikre, at du får mulighed for at klage samt retmæssig erstatning for skader, forvoldt af sundhedsvæsenet.

Hvis du i forbindelse med en undersøgelse eller behandling er blevet påført en skade, har du krav på erstatning og godtgørelse efter Erstatningsansvarsloven.

Hos Trolle har vi en stærk afdeling, der igennem mange år har rådgivet inden for patientskader, og som med stor dygtighed kan præcisere formalia og krav.

Patientklager skal anmeldes til Patientforsikringen. Hvis skaden anerkendes udmåles erstatning efter erstatningsansvarsloven.

Det er en betingelse for, at få en skade anerkendt og dækket efter lovens regler, at personskaden er forvoldt på en af de følgende måder:

 • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el. lign., hvorved skaden ville være undgået
 • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lign.
 • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering ville være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode
 • Hvis der som følge af en undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende end hvad patienten med rimelighed må tåle

Hos Trolle har vi stor erfaring med behandling af sager vedrørende erstatning og piskesmældsskader.

Der er en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du får et piskesmæld.

Det er vigtigt, at du straks kontakter egen læge eller skadestue og beskriver dine gener, således det kan dokumenteres, at symptomerne er opstået i umiddelbar forlængelse af ulykken.

 Får du et piskesmæld, kan det være svært at dokumentere skaderne. Det er derfor vigtigt at få en advokat på tidligt i forløbet. 

Det kan være svært at overskue retten til erstatning efter en trafikulykke. Hos Trolle kan vi sikre dig klar besked og mulighed for at komme godt videre.

Der er en del du bør være opmærksom på efter en trafikulykke. Mange ved ikke hvilken erstatning de er berettiget, eller hvor længe de har krav på erstatning for personskade. Mange ved heller ikke, at selvom de selv er skyld i ulykken, så kan de alligevel have krav på erstatning.

Derfor er det vigtig at få en advokat på og hos Trolle har vi stor erfaring på området. Hvert år behandler vi mange erstatningssager, der skyldes ulykker i trafikken.

Vi hjælper med, at sikre erstatning for:

 • Behandlingsudgifter og andet tab, der er en følge af skaden
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Tab af erhvervsevne
 • Tab af forsøger
 • Overgangsbeløb
 • Godtgørelse for tort

Dækning af advokatomkostninger


Advokat (L) - Partner
ELIN BRODORF RØNNEMOSE

Det koster ikke noget at spørge...

Herunder har du mulighed for at sende dit spørgsmål:

Klik her...
Filen er for stor
Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage hurtigst muligt.