Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi, Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, hvorfor vi er forpligtede til at give dig en række oplysninger.

Formålet med nærværende er derfor, at du gøres bekendt med de personoplysninger, vi har modtaget om dig, det vil sige oplysninger modtaget fra vores hjemmeside, som vi har modtaget fra dig, besøger vores hjemmeside og oplysninger, vi måtte have mod-taget eller indhentet fra tredjemand, og at du gøres bekendt med de rettigheder, som du har som følge af databeskyttelsesforordningen.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

• Hvordan kontakter du os?
• Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
• Kategorier af personoplysninger.
• Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere.
• Hvor dine personoplysninger stammer fra.
• Særligt om vores pligter efter hvidvaskloven.
• Hjemmeside.
• Parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter
• Særligt ved konkurs, gældssanerings-, tvangsopløsnings, rekonstruktions- og likvidationssager (”bosager”)
• Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger.
• Retten til at trække samtykke tilbage.
• Dine rettigheder.
• Hvorvidt meddelelse af personoplysninger er lovpligtig og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger.
• Sikkerhed.
• Ændring af persondatapolitikken.
• Klage til Datatilsynet.

Hvordan kontakter du os?
Vores kontaktoplysninger er følgende:

Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
7000 Fredericia
CVR.nr.: 34 89 04 04
Telefon: 70 15 15 32
Mail: info@trolle-law.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling og til brug for vores rådgivning.

Dette kan være i relation til dig som klient eller i relation til dig som registreret i databeskyttelsesforordnin-gens forstand. Det vil sige, at selvom du ikke måtte være klient hos os, kan vi have en forpligtelse til at give dig en række oplysninger om behandling af dine persondata.

Retsgrundlaget for vores behandling af almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforord-ningens artikel 6, stk. 1, litra a – f, databeskyttelsesloven, bogføringsloven, momsloven, arkivloven samt de advokatetiske regler.

Såfremt vores sagsbehandling af dine persondata nødvendiggør behandling af personfølsomme oplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, f og j, og eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk.3 og 4, hvis omstændighederne i den eller de sager, vi har påtaget os, nødvendiggør det. Det kan for eksempel være tilfældet i forsikrings-/ erstatningssager.

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler f.eks. virk.dk eller tinglys-ningen.dk, kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk.2.

Vi anvender ikke personoplysningerne til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan varetage din / vores klients sag.

For at vi kan varetage sagen, har vi brug for dine stamdata; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, evt. CPR-nr. og evt. CVR-nr. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder beta-lingsoplysninger og skatteoplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke personfølsomme oplysninger, medmindre de er nødvendige for vores sagsbehandling.

Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere.
Vi videregiver evt. dine personoplysninger til følgende modtagere:
Modparten, modpartens repræsentant, vidner, skønsmænd, domstolene, forsikringsselskaber, ankenævn, brancheorganisationer, offentlige myndigheder, kreditbureauer, Unik System Design A/S, Progressive A/S, sikkerhedsmakuleringsvirksomheder og arkiverings-bureauer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra.
Dine personoplysninger stammer fra oplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler/modtager fra tredjemand.

Særligt om vores pligter efter hvidvaskloven.
Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitets-oplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, nationalitet, etc. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvid-vaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Oplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Hjemmeside.
Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om f.eks. brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.
Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).
Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemme-sidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Trolle Advokatfirma er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.
Du kan ændre dine valg i relation til cookieplacering og tilbagekalde eventuelle samtykker ved at klikke på det runde ikon nederst til venstre på din skærm.

Parter, modparter, repræsentanter og andre tredje-parter.
Hvis du er part, modpart, repræsentant eller anden tredjepartsaktør i en sag Trolle Advokatfirma behandler, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne bistå vores klient i den pågældende sag.
Vi kan behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din relation til sagen og andre almindelige personoplysninger, der indgår i sagen, fx økonomiske oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i som advokater at bistå vores klient med håndteringen af sagen, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan rets-grundlaget desuden være efterlevelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, oplysninger om strafbare forhold, jf. data-beskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nummer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1.
Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Særligt ved konkurs, gældssanerings-, tvangsopløsnings-, rekonstruktions- og likvidationssager (”bosager”)

I forbindelse med vores forpligtigelser i overstående sager er vi dataansvarlig for behandling af personoplysningers, som vi har modtaget og indsamler i forbindelse med boets interesser. Vi vil behandle oplysninger om konkursboets ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, kunder, leverandører m.m. Vi kan i nogle tilfælde blive udpeget af skifteretten til at behandle gældssaneringssager, hvorefter vi vil behandle personoplysninger med henblik på at bistå skifteretten med gældssaneringen.

Når vi indtræder som bobehandler, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, private og arbejdsrelaterede kontaktoplysninger, e-mail, adresse og telefonnummer. I forbindelse med behandlingen kan vi behandle oplysninger vedrørende ansættelse, herunder bl.a. ansættelsesaftale, arbejdstid, løn-, skatte- og økonomioplysninger, CPR-numre på skyldnere, medarbejdere og på ledelses-medlemmer. Vi kan i de fleste tilfælde skulle behandle en række følsomme personoplysninger, herunder fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger mm. Der kan være situationer, hvor vi har behov for at behandle oplysninger om strafbare forhold.

Kilderne til oplysningerne er primært fra dig selv eller din arbejdsgiver. Oplysningerne kan også stamme fra en offentlig myndighed.

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde de retlige forpligtelser, som vi påtager os, når vi hjælper skifteretten, samt indtræder som henholdsvis kurator eller rekonstruktør jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1), litra c) og e)). Vores behandling kan derudover ske på baggrund af interesseafvejningsreglen databeskyttelsesforordningen artikel 6, litra 1 f). De legitime interesser, vi forfølger, er vores udøvelse af advokaterhvervet.

Vores retlige grundlag for at behandle CPR-numre er i henhold til den pågældende lovgivning på området, jf. Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1). Når vi vide-regiver dit CPR-nummer, sker det som et naturligt led i driften og er af afgørende betydning for identifikation af den registrerede, og det finder sted, når interessen overstiger hensynet til den registrerede selv jf. Data-beskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 3).

Vi behandler dine følsomme personoplysninger for at forfølge, fastlægge eller forsvare et retskrav.jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9, litra 2.f). Vi behandler dine personoplysninger for at overholde de retlige forpligtelser, som vi påtager os, når vi hjælper skifteretten, samt indtræder som kurator eller rekonstruktør jf. databeskyttelsesforordningen artikel l9, litra 2.g). Oplysninger om strafbare forhold behandles, når det er nødvendigt for interessen i sagen, og interessen overstiger hensynet til den registrerede jf. Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3). Derudover kan oplysningerne om strafbare forhold behandles for at forfølge, fastlægge eller forsvare et retskrav jf. Databeskyttelsesloven § 8, stk. 5).

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand. Hvis en myndighed, f.eks. Skifteretten, Gælds- og Skattestyrelsen, Politiet eller lignende fatter interesse for sagen, har vi efter konkursloven og selskabslovens regler pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder. Derudover kan overførslen ske som led i sagsbehandlingen, f.eks. til eksterne juridiske rådgivere som bistår i behandlingen, medkuratorer og lignende.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 10 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som ud-gangspunkt opbevarer vi personoplysningerne i 10 år efter, at en sag er endeligt afsluttet.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om der er opstå-et uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Retten til at trække samtykke tilbage.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, såfremt lovligheden af vores behandling hviler på dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Dine rettigheder.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os – gerne skriftligt således at vi undgår uklarheder.

Dine rettigheder er følgende:

a. Ret til at se oplysninger (indsigtsret), jf. artikel 15.
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om op-lysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være samt oplys-ning om, hvorfra oplysningerne stammer.

b. Ret til berigtigelse (rettelse), jf. artikel 16.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.

c. Ret til sletning, jf. artikel 17.
I ville tilfælde har du ret til at få samtlige eller visse af dine personoplysninger slettet.

I det omfang behandling af dine oplysninger er nød-vendig for vores behandling, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

d. Ret til begrænsning af behandling, jf. artikel 37.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behand-lingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du fx mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for-svares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e. Ret til indsigelse, jf. artikel 21.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplys-ninger.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplys-ninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

f. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), jf. artikel 20.
Du har i visse tilfælde ret til uden hindring at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personlysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvorvidt meddelelse af personoplysninger er lovpligtig og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger.
For at varetage din sag har vi brug for at du besvarer vores spørgsmål, herunder afgiver stamdata.

I modsat fald kan det medføre, at vi ikke kan påtage os sagen.


Sikkerhed.
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det bemærkes, at samtlige medarbejdere og partnere er underlagt tavshedspligt.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format)


Ændring af persondatapolitikken
Der kan opstå et behov for at opdatere denne eksterne persondatapolitik og vi sikrer løbende, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for retmæssig behandling af personoplysninger.

Retten til at klage.
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35,2500 Valby, mail: dt@datatilsynet.dk , Telefon: 33 19 32 00 over vores behandling af dine personoplysninger.