Forældremyndighed, bopæl og samvær - hvad er bedst for dit barn

21. feb 2023 | Tilbage til nyhedsoversigten

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Når forældre ikke længere skal bo sammen, er der behov for at tage stilling til forældremyndighed, bopæl og samvær for deres barn.

Langt de fleste forældre bliver enige og indgår f.eks. en aftale om, at der fortsat skal være fælles forældremyndighed, at barnet skal have bopæl hos den ene af forældrene, og de bliver også enige om, hvor meget samvær barnet skal have med den af forældrene, det ikke bor hos.

De forældre, der er uenige, kan få hjælp af myndighederne.

Den myndighed man som forældre skal rette henvendelse til, er Familieretshuset. Ansøgningen skal sendes digitalt via Familieretshusets hjemmeside, og i ansøgningen anfører man, at man eksempelvis ønsker at være bopælsforælder, og samtidig kan man angive, hvor meget samvær man synes den anden forælder skal have med barnet.

Som forældre vil I herefter blive indkaldt til minimum ét møde i Familieretshuset, hvor I kan fortælle om jeres situation. Familieretshuset vil også oplyse sagen ved at indhente udtalelser fra relevante offentlige myndigheder herunder institution/skole og ved at gennemføre en samtale med jeres barn således, at jeres barn kan blive hørt. Der er ikke nogen fast aldersgrænse for, hvornår Familieretshuset indkalder et barn til samtale, men som oftest bliver børn der er startet i skole indkaldt.

Jeres barn bestemmer ikke selv bopæl- og samværsordningen, men jeres barn bliver hørt og barnets udtalelse indgår i oplysningsgrundlaget og tillægges vægt. Hvor meget vægt barnets udsagn tillægges afhænger af barnets alder, modenhed og indholdet af udtalelsen.

Familieretshuset kan efter anmodning af en eller begge forældre træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær under sagen. Den midlertidige afgørelse er gældende, indtil der er afsagt endelig dom.

Den midlertidige afgørelse skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, mens sagen verserer, og resultatet af de midlertidige afgørelser vil derfor ofte være en fastholdelse af barnets hverdag i skole, fritidsaktiviteter, venner m.v. Det er dog ikke altid tilfældet, da også barnets tilknytning til forældrene, barnets alder mv. har betydning.

Sager om forældremyndighed og bopæl vil Familieretshuset altid sende videre til Familieretten til afgørelse. Dette gælder også samværssager, hvis samværssagen er en del af en forældremyndigheds- og bopælssag eller, hvis Familieretshuset vurderer, at samværssagen skal afgøres af retten.

Uenighed om f.eks. bopæl og samvær opstår ikke kun i forbindelse med, at forældre går fra hinanden.

Forældre kan blive uenige efter en samlivsophævelse/skilsmisse f.eks., hvis bopælsforælderen ønsker at flytte til en anden del af landet, eller hvis én af forældrene ikke længere finder, at den ordning der hidtil har været praktiseret, ikke længere er den bedste for barnet. Det kan skyldes, at barnet er blevet ældre og fået andre behov eller lignende.

Barnet har også selv en initiativret der betyder, at barnet selv kan kontakte Familieretshuset, hvis barnet har brug for hjælp, fordi det ikke trives i den nuværende ordning.

I Trolle Advokatfirma har vi et højt specialiseret team af familieretsadvokater og sagsbehandlere, der har meget stor erfaring med at rådgive i sager om børn.

Vi kan rådgive dig allerede inden du kontakter Familieretshuset, og vi kan også møde sammen med dig i Familieretshuset, hvis du har behov for, at en advokat tager med dig. Når en sag fortsætter i Familieretten, er vi ligeledes advokat for dig og kan hjælpe dig hele vejen.

Både i Familieretshuset og i Familieretten kan vi sikre, at du bliver hørt, og at alle væsentlige oplysninger kommer frem. Vi har også overblikket og kan informere dig om, hvad du kan forvente i forhold til sagens gang.

De afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær, der træffes af Familieretshuset og/eller Familieretten skal være i overensstemmelse med, hvad der er bedst for jeres barn.

Vi hjælper med at holde fokus på, hvad der er bedst for barnet.

Gennem vores mangeårige erfaring har vi stor indsigt i, hvad Familieretshuset og Familieretten lægger vægt på, når de træffer afgørelser om børn.

Vores erfaring har derfor stor værdi for dig som forælder også i de forligsmæssige drøftelser med henblik på at indgå en aftale med den anden forælder således, at en afgørelse fra Familieretshuset eller Familieretten undgås.

Når forældre er uenige om, hvor deres barn skal bo, og/eller hvor meget samvær den anden forælder skal have med barnet, er barnet ofte meget klemt mellem forældrene, hvilket kan være ganske ubehageligt og påvirke barnets trivsel.

Vi rådgiver derfor også om at behandle barnet så skånsomt som muligt og undgå, at barnet inddrages i forældrenes konflikt.

Det er vores erfaring, at barnet kommer bedst igennem en skilsmisse, hvis forældrene samarbejder og undgår konfliktoptrapning.

Så har du brug for en professionel rådgiver, der er 100% på din side og kan ”holde hovedet koldt” så kontakt Trolle Advokatfirma.

Det koster ikke noget at spørge.

 

 


Advokat (L)
LONE HOLT RAFN
Advokat (L)
KRESTINA G. HESS
Advokat (H) - Partner
JESPER GAD
Advokat
CHARLOTTE SØLVBJERG STEIN