Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Inddrivelse af tilgodehavender, rykkerprocedure og tvangsauktioner

Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hos Trolle har vi et specialiseret team, der kan sikre dig vejledning og effektiv inddrivelse af dine udeståender.  

Vi bistår med at inddrive økonomiske krav på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler. En inkassosags forløb er forskelligt alt efter, hvilken type gæld det drejer sig om.

Vores særlige inkasso-team af advokater har stor erfaring og ekspertise på området, og behandler årligt flere tusinde sager i hele landet. Vi gør alt, hvad, der er muligt for, at du og din virksomhed kan få jeres retmæssige tilgodehavende tilbage. 

Teamet er din garanti for hurtig, individuel og etisk forsvarlig behandling af hver enkelt sag, og med online adgang til centrale databaser og registre kan vi foretage grundige undersøgelser af debitorer.

Vores arbejde omfatter bl.a.

 • Rykkerprocedure
 • Betalingspåkrav
 • Huslejeinkasso
 • Pantebrevsinkasso
 • Juridisk gennemgang

Sommetider skal der mere håndfaste metoder til for at få udeståender hjem. Hos Trolle har vi stor erfaring og succes med at anvende betalingspåkrav. 

Et betalingspåkrav er et dokument, som kreditor kan indlevere til fogedretten, når vedkommende ønsker at starte en forenklet inkassoproces mod en debitor. Et betalingspåkrav benyttes, når du forgæves har sendt rykkerbreve til kunder.

Betalingspåkrav udfærdiges med henblik på at få dom for et krav, og er et alternativ til fremsendelse af stævning. Betalingspåkrav fremskynder ofte processen, og kan anvendes, når der er tale om en ubestridt fordring under kr. 100.000,00 eksklusiv renter og omkostninger.

Hos Trolle har vi fagligt dygtige og kompetente advokater, der kan udfærdige betalingspåkrav og tage sagen i det civile retssystem, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hos Trolle sikrer vi kompetent rådgivning og gode muligheder for, at finde en løsning på problemer med huslejeinkasso.

Indimellem er der lejere, der undlader at betale husleje og/eller forbrugsafgifter mv. I de tilfælde kan en inkassosag eller ophævelses-/udsættelsessag komme på tale, så du som udlejer ikke pådrages tab. For at få udsat en person, uanset årsagen, kræver det at mange formelle regler er overholdt, uanset om der er tale om ejere, andelshavere eller lejere.

Uanset problemstilling er det vigtigt, at du handler hurtigt og effektivt. Hos Trolle har vi advokater med indsigt på området, som kan tilrettelægge en overbevisende sag, der overholder de juridiske formalia på området. 

Hvis tidligere lejere skylder beløb efter udsætning og fraflytning, hjælper Trolle også med at inddrive dette krav som en almindelige inkassosag.

Hos Trolle kan vi hjælpe med overblik og rentabel inddrivelse af tilgodehavender. 

Som virksomhed skal du have styr på mange formalia i forbindelse med inddrivelse af ubetalte regninger.

Hos Trolle har vi et særskilt team af inkasso-eksperter, der kan yde bistand til juridisk gennemgang af virksomhedens dokumenter og sikre dig mindst muligt tab på virksomhedens debitorer.

Vores bistand omfatter bl.a.:

 • Indgåelse af aftaler
 • FakturerinG
 • Fremsendelse af rykkere mv.

Hos Trolle kan vi sikre, at du som virksomhed ikke lider større tab end nødvendigt.

Når der er givet lån eller kredit med pant i fast ejendom, og der forekommer misligholdelse, er det vigtigt, at der handles hurtigt.

Inddrivelsen af pantedebitors gæld kan køre som en inkassosag, men panthaver kan også indgive en begæring om tvangsauktion. Vi hjælper gerne med at vurdere, om en tvangsauktion kan betale sig.

Vores advokater har stor erfaring på området og kan kompetent vurdere, hvad, der er bedst at gøre i den enkelte situation og hvilke midler, der skal i brug, for at du som virksomhed kan få dit tilgodehavende betalt.

Vores rådgivning omfatter bl.a.

 • Fremsendelse af formel inkassorykker
 • Udlæg i debitors ejendom
 • Tvangsauktion

Det kan være en dyrekøbt erfaring, at være flink over for kunder. Hos Trolle kan vi sikre din virksomhed strammere procedurer og større sikkerhed for inddrivelse af dine udeståender.

Alt for mange fordringer tages aldrig til inkasso, og bliver i stedet afskrevet. Det betyder, at mange debitorer kan stifte gæld i en uendelighed uden nogen konsekvenser. Sagerne når heller aldrig fogedretten, og dermed undgår debitor at blive registreret i RKI som dårlig betaler.

Når det opdages, at en debitor ikke har betalt en faktura skal der tages affære. Ved at være hurtig, når betalingen udebliver, udvises der professionalisme over kunden. Der er dog nogle helt specifikke krav til rykkerproceduren, for at den har juridisk gyldighed.

Vores erfarne advokater hos Trolle kan hjælpe dig med at eftergå din virksomheds rykker- og kreditprocedurer og derved minimere risici i forhold til dårlige betalere og forældelsesfrister.

Der skal handles konsekvent og få sagen til inkasso, så snart debitor ikke har betalt efter påkrav.

Hos Trolle har vi stor erfaring med at sikre fornuftige løsninger og gode resultater i forbindelse med tvangsauktioner.

En tvangsauktion er på den ene side en ulykkelig situation, og på den anden side en mulighed for at lave en god handel.

Hos Trolle har vi et team af advokater med indgående kendskab til reglerne inden for tvangsauktioner, og som kan hjælpe, hvad end behovet er.

Over for panthavende virksomheder (realkreditinstitutioner) hjælper vi bl.a. med:

 • Pantebrevsinkasso
 • Tvangsauktionsbegæring til fogedretten
 • Besigtigelse og beskrivelse af ejendommen
 • Salgsopstillinger
 • Administration af ejendommen
 • Repræsentation af rekvirenten ved tvangsauktion og evt. vejlednings- og forberedende møder

Rådgivning i forbindelse med køb af ejendom på tvangsauktion er vigtigt, da der gælder specielle juridiske og økonomiske vilkår. Budgivningen skal naturligvis svare til ejendommens reelle værdi.

Overvejer du som virksomhed at købe på tvangsauktion, hjælper vi bl.a. med:

 • Indhentelse af relevante ejendomsoplysninger og dokumenter
 • Risiko- og rentabilitetsvurdering
 • Repræsentation ved tvangsauktion

Insolvens, konkurs og behov for rekonstruktion er desværre hverdag for mange danske virksomhederHos Trolle sikrer vi alle parter gode muligheder for at komme godt videre.

Hvis man som virksomhed er den, som ikke kan få sine retsmæssige tilgodehavender, eller fordi man som virksomhed er den, der er under økonomisk pres, vil en advokat kunne bistå med rådgivning.

Hos Trolle har vi stor erfaring og ekspertise på området og behandler årligt mange sager, hvor vi bistår både mindre og mellemstore virksomheder. Vores advokater sikrer altid, at sagerne bliver gennemført hurtigt og professionelt med forståelse for den enkelte virksomheds behov og ønsker.

Vi bistår bl.a. med:

 • Betalingsordninger
 • Frivillige akkorder
 • Konkurs
 • Rekonstruktion
 • Gældssanering

Hvis din virksomhed har brug for hurtig handling og effektiv tilpasning til situationen, kan Trolle afdække muligheder og forhandle fornuftige løsninger for dig.  

Er din virksomhed i økonomiske vanskeligheder, kan den med fordel indgå en aftale om delvis gældseftergivelse. Det kan ske som et led i en rekonstruktion af virksomheden eller som et led i en afvikling.

Virksomheden har også mulighed for en forhandling om en frivillig akkordordning over for kreditorer. En frivillig akkord betyder, at din virksomhed aftaler med kreditorer, at gælden nedsættes mod betaling af en del af beløbet nu eller i form af en afdragsordning. Af hensyn til både skyldneren og de øvrige kreditorer, bør alle kreditorer deltage i en akkordordning.

Uanset hvad målet må være, har vi hos Trolle et højt kvalificeret team med betydelig erfaring og kompetence i disse opgaver. De er vant til at se muligheder og løsninger.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Analyse af problemer og muligheder
 • Samarbejde med virksomhedens revisor om udarbejdelse af betaling
 • Forhandling med pengeinstitutter og kreditorer

Hos Trolle har vi et team af specialiserede advokater, der kan sikre hurtig og professionel sagsbehandling i forbindelse med en konkursbegæring.  

Det er en betingelse at en skyldner er insolvent, når han erklæres konkurs. Dette betyder, at skyldner ikke kan betale sin gæld til tiden, og at den manglende betalingsevne ikke skyldes forbigående forhold.  

Vi er på baggrund af vores tætte samarbejde med de øvrige aktører på området ofte kuratorer i konkursboer. Vi har en lang række specialadvokater at trække på, og er i stand til med kort varsel at sammensætte et kompetent team, der kan dække alle aspekter af en konkurs.

I den sammenhæng yder vi altid den hurtige og effektive sagsbehandling, som er vigtig i konkursens første fase.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Sikring af aktiverne og en professionel afvikling af virksomheden
 • Gennemgang af transaktioner før konkursen med henblik på afdækning af omstødelige dispositioner
 • Førelse af retssager for at tilbageføre værdier, der er unddraget kreditorerne
 • Registrering og kontrol af anmeldt gæld
 • Endelig opgørelse og udlodning til kreditorerne
 • Er du kreditor i et konkursbo, kan vi assistere dig med rådgivning i forhold til rettigheder og muligheder, samt foretage anmeldelse af dit krav i konkursboet.

Har din virksomhed brug for en effektiv rekonstruktion, så kan vi hos Trolle sikre grundig afdækning og etablering af gode forudsætninger for langvarig overlevelse. 

Målet med en rekonstruktion er ikke blot at få din virksomhed til at overleve på kort sigt, men også at den på lang sigt vil være levedygtig.

Rekonstruktioner kræver oftest, at der bliver handlet hurtigt og effektivt. Hos Trolle stiller vi derfor med et team af erfarne advokater, som hver især har kompetence inden for forskellige områder. Vi sikrer herved, at din virksomhed ikke blot får den påkrævede rådgivning, men også at der straks bliver taget hånd om hvert enkelt aspekt af sagen.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Afholdelse af møder med henblik på fastlæggelse af strategi
 • Repræsentation af virksomheden i forhandlinger med de relevante parter
 • Gennemførelse i samarbejde med virksomhedens revisor

Advokat (H) - Adm. partner
STEEN JØRGENSEN
Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (L) - Partner
THOMAS RASK